Belarus respublikasynyñ çäklerine girmek üçin uniwersitetimizden çakylyk almaklygyñyz gerekdir. Siz ony öz ýurduñyzyñ çäklerinde Belarusiýa respublikasynyñ ilçihanasyna okuwa gitmek niýetiñize görä alyp bilersiñiz.

Çakylyk almak üçin aşakdaky resminamalar zerurdyr:

Uniwersitete şeýlede ähli resminamalaryñ asyl görnüşini rus dilinde terjime we natarius arkaly tassyklanan görnüşlerini hem bermelisiñiz. Faks arkaly iberilen resminamalaryñ göçürmelerine seredilmeýändigini size ýatladýarys. Siziñ resminamalaryñyz barlanandan soñ, 2 hepdäniñ dowamynda siziñ salgyñyza ýa-da Belarusiýa Respublikasynyñ ilçihanasyna EMS poçta arkaly çakylygyñyz ugradylar. Çakylyk hatynyñ güýji 3 aýdyr. Şeýlelikde siz resminamalaryñyzy wiza hatyny almak üçin tabşyrmagyñyz möhümdir. Çakylyk hatyñyzda ýazylan wagtyñ dowamynda Belarus Respublikasyna barmaklygyñyz möhümdir.

Brest döwlet tehniki uniwersiteti (BrDTU) Belarusiya Respublikasynyñ günbatar tarapynda ýerleşýän uly bilimler we ylymlar merkezi. Bu ýerde ýaş hünärmenleri ösdürip ýetişdirýärler we uly möçberde ylmy işlerini gurluşykda, binagärçilikde, elektronikada, maşyngurluşykda, ykdysadyýetde we senagat ekologiyasynda alnyp barylýar.

Gelýan talyplaryñ ählisi uniwersitedimizin işgarleri tarapynda Minsk milli howamenzilinde garş alynýa we okuw jaýlaryna getirilýar, şonun űçin gelýan gűniñizi hemde uçaryn gonýan wagtyny bize habar bermegiñiz möhűrdir.

Talyplaryñ gündizki okuwy 28 hünär boýunça. 01.04.2019ý. gün ýagdaýyna seredeniñde uniwersitetda 6 300 adam bilim alýar.